• ~14000Kontaktów
 • ~18000Polubień
 • ~500Followersów
 • Regulamin

  Regulamin serwisu internetowego

  1. Pojęcia użyte w Regulaminie

  Informacja Handlowa – w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.

  Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu.

  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

  Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”.

  Sklep Internetowy, dostępny pod adresem mariusztomaszewski.pl, za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupów określonych Towarów i Usług.

  Towar – produkty prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności: ebooki, audiobooki, książki, materiały wideo, gadżety, itp.

  Usługa – usługi prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności szkolenia stacjonarne i sesje coachingowe.

  Umowa Sprzedaży – Towarów lub Usług zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.

  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.)

  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

  Właściciel Sklepu – Mariusz Tomaszewski MTConsulting z siedzibą w Pile, pod adresem:
  ul. Kazimierza Wielkiego 53/13, 64-920 Piła
  NIP: 764-174-10-01, REGON: 572037709

  Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Towarów lub Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów lub Usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

  2. Informacje ogólne

  Sklep Internetowy dostępny pod adresem mariusztomaszewski.pl prowadzony jest przez Właściciela Sklepu.

  Informacje o Towarach lub Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

  Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.

  Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

  a) warunki i zasady składania w ramach Sklepu Zamówień,

  b) zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary lub Usługi, oraz

  c) procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

  Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

  Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.

  3. Warunki techniczne korzystania z serwisu

  Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:

  – posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,

  – zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies,

  – posiadania aktywnego konta poczty e-mail.

  4. Składanie i realizacja zamówień

  W celu zamówienia Towaru lub Usługi za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową mariusztomaszewski.pl , a następnie dokonać wyboru Towaru lub Usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.

  Wybór przez Klienta zamawianych Towarów lub Usług (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów lub Usług do koszyka.

  Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:

  a) imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie),

  b) adresu dostawy (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju),

  c) numeru telefonu, oraz

  d) adresu e-mail, a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Przeczytałem/am i akceptuję regulamin”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

  W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru, co do formy płatności za zamówione Towary lub Usługi.

  W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów lub Usług, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i sposobu ich dostawy.

  Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Sklepu zapłaty.

  Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.

  Podsumowanie Zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:

  a. Przedmiot Umowy Sprzedaży

  b. Jednostkową i łączną cenę za zamówione Towary lub Usługi

  c. Koszt dostawy,

  d. Wybraną metodę płatności,

  e. Oczekiwany czas dostawy.

  Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

  Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

  Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

  Jednocześnie ze złożeniem Zamówienia na określone Towary lub Usługi, Klient może dokonać rejestracji w Sklepie, w wyniku której zostanie utworzone dla danego Klienta indywidualne konto, dostępne za pomocą loginu (adres e-mail Klienta) oraz ustalonego przez niego hasła (zwane dalej „Kontem”). Rejestracja w Sklepie nie jest warunkiem koniecznym do dokonania w nim zakupów.

  Założenie Konta możliwe jest poprzez wypełnienie przez Klienta wszystkich pól formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu, oznaczonych jako wymagane.

  Warunkiem koniecznym dla założenia Konta jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Przeczytałem/am i akceptuję regulamin”, umieszczonego pod formularzem rejestracyjnym.

  Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim Kontem. W ramach Konta, Klient może w szczególności śledzić status bieżących Zamówień, sprawdzać szczegóły Zamówień historycznych, zarządzać ustawieniami newslettera, a także zarządzać danymi swojego Konta, m. in. adresami dostaw oraz zmieniać swoje hasło.

  Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.

  Właściciel Sklepu może usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku, gdy Klient podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Sieci, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela Sklepu, udostępniania Towary lub Usługi osobom trzecim.

  Dostawa Zamówienia odbywa się po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto Właściciela Sklepu. Koszt dostawy ponosi Klient w całości.

   

  5. Ceny towarów i formy płatności

  Ceny Towarów i Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne składniki, takie jak np. cła.

  Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów i Usług prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Towarów lub Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.

  Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

  – przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu; na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu;

  – przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu za pośrednictwem systemu PayU – na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu.

  Dokonując zapłaty za Towar lub Usługę Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych.

  Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura w wersji elektronicznej, wedle wyboru Klienta.

  6. Koszty i terminy dostawy

  Koszty dostawy oraz orientacyjne terminy podane są do wiadomości Klienta przed wysłaniem Zamówienia.

   

  7. Reklamacje dotyczące towarów i usług

  Właściciel Sklepu odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Towaru lub Usługi zakupionych przez Klienta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

  Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować do Właściciela Sklepu na adres e-mail biuro@mtc.pl

  Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, a także opisać powód składanej reklamacji.

  Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia.

   

  8. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu sklepu

  Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, zgłaszanych przez Klientów.

  Klient może poinformować Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail biuro@mtc.pl

  W wiadomości e-mail, o której mowa Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.

  Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej wpłynięcia.

  9. Zwroty

  Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14(czternastu) dni od dnia odebrania Towaru, lub w przypadku nabycia Usługi – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres siedziby Właściciela Sklepu, tj.: MTConsulting, ul.Ceramiczna 19, 64-920 Piła lub za pomocą adresu e-mail biuro@mtc.pl Klient ma prawo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy.

  W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Właściciel Sklepu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.

  W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

  Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży. Zwracany Towar należy przesłać na adres: MTConsulting, ul. Ceramiczna 19, 64-920 Piła.

  Zwracany Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie.

  Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży.

  Właściciel Sklepu ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy do czasu zwrotnego otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania w zależności, które z zdarzeń nastąpi najpierw.

  Koszt odesłania Towaru do Właściciela Sklepu oraz jego opakowania pokrywa Klient.

  10. Pozostałe zasady korzystania ze sklepu internetowego

  W przypadku Usług możliwe jest Zamienienie na wniosek Klienta.

  Właściciel Sklepu w uzasadnionych przypadkach – z przyczyn losowych od niego niezależnych, zastrzega sobie możliwość zmiany terminu świadczenia takiej Usługi, jaką jest szkolenie lub sesja coachingowa, pod warunkiem jednakże, iż nowy termin świadczenia tejże Usługi ustalony zostanie wspólnie przez Właściciela Sklepu oraz Klienta.

  W przypadku takiej Usługi jak szkolenie lub sesja coachingowa Klient, który nabył daną Usługę uprawniony jest do zmiany terminu jej świadczenia na inny, dostępny w ramach oferty Sklepu, pod warunkiem, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Właścicielowi Sklepu na adres e-mail biuro@mtc.pl nie później niż na 14 dni przed pierwotnym (oryginalnym) terminem świadczenia Usługi, a także pod warunkiem, iż Właściciel Sklepu będzie dysponował wolnymi miejscami we wskazanym przez Klienta, nowym terminie świadczenia danej Usługi.

  Zmiana terminu świadczenia przez Klienta na inny jest objęta kosztami administracyjnymi w wysokości: 50 zł brutto za sesję coachingową; 50 zł brutto za jednodniowe szkolenie; 100 zł brutto za dwudniowe szkolenie i 50 zł za każdy kolejny dzień szkolenia, jeśli jest ono kilkudniowe.

  Nieobecności na szkoleniu lub sesji coachingowej, bez uprzedniej zmiany terminu powoduje przepadnięcie Usługi.

  Jeśli Klient nie poinformuje Właściciela Sklepu o swojej nieobecności na szkoleniu lub sesji coachingowej, jego bilet przepada.

  W przypadku takiej Usługi jak szkolenie lub sesja coachingowa Klient, który nabył Usługę uprawniony jest do wskazania innego uczestnika, który zamiast niego weźmie udział w danym szkoleniu lub sesji coachingowej, pod warunkiem jednakże, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Właścicielowi Sklepu na adres e-mail biuro@mtc.pl nie później niż na 2 (dwa) tygodnie przed terminem świadczenia Usługi. W sytuacji, o której mowa powyżej, Klient, który zakupił daną Usługę traci prawo do jej świadczenia bezpośrednio na jego rzecz, w innym, późniejszym terminie.

  Klient składając Zamówienie na Usługę wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach oraz nagraniach audiowizualnych pochodzących z poszczególnych szkoleń lub sesji coachingowych, w dowolny sposób – w tym poprzez zamieszczanie na stronach Sklepu, w serwisach społecznościowych czy w sieci Internet, dla celów promocyjnych lub reklamowych samego Sklepu lub sprzedawanych w jego ramach Towarów bądź Usług. Zgoda, o której mowa powyżej może być przez Klienta odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Właściciela Sklepu, tj. biuro@mtc.pl

  W przypadku zakupu szkolenia na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego szkolenia. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej uczestniczącej w szkoleniu.

  Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:

  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  b) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,

  c) niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),

  d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,

  e) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

  11. Ochrona danych osobowych

  Klient w celu złożenia zamówienia, wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Właściciel Sklepu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.

  Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Klient, który dokonał rejestracji w ramach Sklepu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Sklepu, w ramach indywidualnego konta danego Klienta lub poprzez kontakt z Właścicielem Sklepu pod adresem e-mail biuro@mtc.pl

  12. Postanowienia końcowe

  Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Właściciela Sklepu lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, Nr 90, poz. 631).

  Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

  Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.

  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

   

  Regulamin szkoleń

   

  1. Pojęcia użyte w Regulaminie

  Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniższe zwroty i wyrażenia, oznaczają one:

  a) Mariusz Tomaszewski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MTConsulting Mariusz Tomaszewski (zwaną dalej w skrócie: „MTC”) NIP 764-174-10-01, siedziba w Pile, ul. Kazimierza Wielkiego 53/13, 64-920 Piła – dostawca produktów i/lub usług wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym upoważniony do przyjmowania zapłaty za produkty i/lub usługi określone formularzem).

  b) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zamawiająca produkty i/lub usługi wskazane w Formularzu zgłoszeniowym.

  c) Umowa – zaakceptowany i podpisany przez klienta formularz zgłoszeniowy wraz z niniejszym regulaminem.

  d) Regulamin – zbiór zasad regulujących stosunek prawny MTC oraz Klienta, będący integralną częścią Formularza zgłoszeniowego.

  e) Wydarzenie – wydarzenie wskazane w wypełnionym formularzu.

  f) Grupa klientów – więcej niż jeden klient zgłoszony bądź na podstawie skierowania na szkolenie przez ten sam podmiot (Klienta), bądź poprzez oświadczenie złożone MTC, iż wskazane osoby stanowią grupę Klientów w rozumieniu niniejszego regulaminu.

  g) Pakiet „Gold” – pakiet wszystkich szkoleń: Life & Career Management, Time & Task Management, Change & Habits Management.

   

  Oświadczenia

  1. Klient oświadcza, że zapoznał się z Formularzem oraz Regulaminem, przyjmuje do wiadomości, że wspólnie stanowią one Umowę pomiędzy Klientem a MTC.

  2. Klient obowiązuje się zapłacić MTC za zamówione produkty i/lub usługi kwotę w wysokości i terminie, określonym w formularzu. To samo dotyczy płatności ratalnej. W razie nie wywiązania się z obowiązku płatności którejkolwiek z rat w terminie wymagalności, całość pozostałej do uiszczenia kwoty staję się wymagalna w pierwszym dniu następującym po dniu płatności raty określonym w formularzu.

  3. Płatności z tytułu wykonania niniejszej umowy powinny być dokonane w formie i w sposób wskazany w Formularzu.

  4. Wyrażenie zgody na postanowienia formularza i Regulaminu są równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby uczestniczącej w wydarzeniu, w tym za pomocą aparatu fotograficznego oraz umieszczenia jego wizerunku we wszelkich materiałach cyfrowych oraz drukowanych, w celu prowadzanie działalności informacyjnej, marketingowej, w tym na profilu Facebook MTC, a także na wszelkich innych portalach elektronicznych.

  5. W przypadku zakupu szkolenia na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego szkolenia. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej uczestniczącej w szkoleniu.

  Odstąpienie od umowy.

  1. Klient może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wymaga poinformowania MTC na adres podany w pkt. 1 a) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@mtc.pl o odstąpieniu od Umowy zakupu usługi i/lub produktów wymienionych w niniejszej Umowie.

  Odstępując od umowy Klient może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (Dz. U. Z 2014 poz. 287 z późn. zm.)

  3. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, MTC niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

  4. W przypadku odstąpienia od umowy MTC zwróci klientowi wpłaconą kwotę w ciągu czternastu (14) dni od dnia otrzymania odstąpienia.

  5. W przypadku nieuczestniczenia w zakupionym Wydarzeniu, które się odbyło w terminie zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tym Wydarzeniu, chociażby MTC organizowało nowe Wydarzenie. MTC nie jest przy tym zobowiązane do zwrotu jakichkolwiek kwoty zgłoszonym uczestnikom.

  Zmiana terminu wydarzenia.

  1. Klient ma możliwość przeniesienia terminu wydarzenia po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 50,00 zł za przeniesienie terminu uczestnictwa w przypadku wydarzenia 1 dniowego, lub 100,00 zł w przypadku dwudniowego i odpowiednio 50,00 zł za każdy dzień, gdyby wydarzenie trwało dłużej niż 2 dni.

  2. Przeniesienie terminu uzależnione jest od posiadania przez MTC wolnych miejsc na Wydarzenie.

  3. W przypadku braku dodatkowych terminów danego wydarzenia istnieje możliwość zmiany zakupionego wydarzenia na inne dostępne w aktualnej ofercie MTC, pod warunkiem wyrównania różnicy w cenach przez Klienta. Nadpłaty wynikające z zakupionych wcześniej szkoleń nie będą zwracane. O tym czy dany przypadek jest uzasadniony decyduje MTC.

  Anulowanie oraz zmiany usług przez MTC.

  1. MTC może odwołać Wydarzenie, z powodów niezawinionych przez MTC oraz wystąpienia siły wyżej, w tym choroby Prowadzącego, zawiadamiając o tym Klienta na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej.

  2. W przypadku, o którym mowa powyżej, Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w części dotyczącej odwołanego Wydarzenia oraz do żądania zwrotu kwoty wpłaconej za odwołane Wydarzenie w terminie trzydziestu (30) dni od chwili zawiadomienia o odwołaniu Wydarzenia.

  3. MTC zastrzega sobie prawo, zmiany daty, czasu, oraz miejsca Wydarzenia. W przypadku znaczących zmian cech Wydarzenia wskazanych w Formularzu, Klient może odstąpić od umowy w części dotyczącej zmienianych usług.

  4. MTC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Klientów związane z przełożeniem bądź odwołaniem Wydarzenia powstałych z powodów niezawinionych przez MTC lub na wskutek działania siły wyższej.

  Przeniesienie prawa.

  1. Przeniesienie prawa, do skorzystania z zakupionego Wydarzenia na wskazaną osobę możliwe jest pod warunkiem powiadomienia MTC najpóźniej na 14 dni roboczych przed planowanym terminem Wydarzenia.

  2. Powiadomienie, o którym mowa powinno zawierać:

  a) imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby chcącej przenieś prawa na inną osobę,

  b) planowany termin wydarzenia,

  c) imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail osoby, na którą przenoszone są prawa.

  1. Powiadomienie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym powinno zostać dokonane za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@mtc.pl

  2. MTC zastrzega sobie prawo uwzględnienia powiadomienia dokonanego z naruszeniem terminu określonego w niniejszym postanowieniu. Uwzględninie powiadomienia dokonanego z naruszeniem terminu zależy jedynie od woli MTC i nie wymaga uzasadnienia.

   

  Dostarczenie produktów i/lub usług.

  1. Dokonanie zapłaty w pełnej wysokości, wskazanej w Formularzu lub opłacenie rat zgodnie z harmonogramem nim określonych upoważnia Klienta do otrzymania produktów i/lub usług wskazanych w Formularzu.

  2. MTC nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia lub niedostarczenie produktów, wynikających z podania przez Klienta błędnych danych kontaktowych.

  Warunki korzystania z Pakietu „Gold”: Life & Career Management, Time & Tasks Management, Change & Habits Management.

  1. Czas na wykorzystanie Pakietu Gold to 12 miesięcy od momentu odbycia pierwszego szkolenia i nie więcej niż 2 lata od momentu zawarcia umowy. Za datę przystąpienia uznaje się datę wzięcia udziału w pierwszym wydarzeniu z pakietu.

  2. Dokonywanie opłat za udział w wydarzeniach określonych nazwą Gold możliwe jest w systemie ratalnym. Dokonywanie opłat w systemie ratalnym wiąże się z poniesieniem przez Klienta dodatkowej opłaty w wysokości 20% zamówienia, która doliczana jest proporcjonalnie do każdej raty.

  3. Dokonywanie opłat w systemie ratalnym możliwe jest po uprzednim uzgodnieniu z MTC. Niezbędnym warunkiem umożliwiającym rozłożenie płatności na raty jest zaakceptowanie Regulaminu, w tym dat spłat poszczególnych rat.

  4. Spłata ostatniej raty powinna nastąpić najpóźniej przed planowanym terminem ostatniego wydarzenia, w którym Klient weźmie udział. 7-dniowa zwłoka w zapłacie raty będzie skutkowała dochodzeniem zapłaty należności na drodze postępowania sądowego.

  5. Uczestnik Pakietu Gold rezerwuje udział w wydarzeniu za pośrednictwem adresu mailowego: biuro@mtc.pl

  6. Uczestnik Pakietu Gold uprawniony jest do odsprzedaży swojego udziału w tym Pakiecie innej osobie. Uczestnik Pakietu Gold może sprzedawać tak udział w całym Pakiecie, jak i w poszczególnych wydarzeniach wchodzących w jego skład.

  7. Do przeniesienia praw do udziału w Pakiecie Gold, bądź poszczególnych wydarzeniach wchodzących w jego skład, na nowego uczestnika wymagana jest akceptacja przez MTC.

  8. MTC zobowiązuje się do przeprowadzenia każdego z wydarzeń wchodzących w skład Pakietu Gold, minimum dwa razy w każdym roku kalendarzowym.

  9. Klient będący konsumentem, który zdecydował się na uczestnictwo w Pakiecie Gold, jest świadomy w dniu podpisania umowy z MTC, iż uzyska dostęp do materiałów i informacji, w tym do szkoleń w wersji online, jeszcze przed upływem terminu do odstąpienia od umowy z MTC. Klient będący konsumentem, który zawrze z MTC umowę, na podstawie której zdecyduje się wziąć udział w Pakiecie Gold, wyraża jednocześnie zgodę na udostępnienie mu ww. materiałów i informacji, jeszcze przed upływem terminu do odstąpienia od niniejszej umowy.

  W takim przypadku, Klient przyjmuje do wiadomości, iż w razie odstąpienia od umowy przez Klienta, będzie miał on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

  10. W szczególności Klient będący konsumentem, wyraża zgodę na zapłatę za udostępniane mu przez MTC przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, szkolenia w wersji online – w wysokości po 100zł (stozłotych) za każde szkolenie z tej serii.

   

  Własność intelektualna.

  1. Prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z produktem i/lub usługą, są własnością MTC. Prawa własności intelektualnej w tym zakresie nie są przenoszone na Klienta.

  2. Materiały przekazane lub udostępnione Klientowi mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Klient nie ma prawa powielać materiałów oraz przekazywać materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów stanowiących własność intelektualną MTC osobom trzecim.

  3. Klient nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania przebiegu usługi za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.

  4. Klient może robić zdjęcia w czasie wydarzeń, w których sam uczestniczy. Zdjęcia te Klient może wykorzystywać tylko w celach prywatnych. W szczególności zaś Klient nie może wykorzystywać zrobionych zdjęć w celach komercyjnych.

  5. Zabronione jest prowadzenie przez Klienta szkoleń o treści opartej na wiedzy zdobytej w trakcie wydarzeń, a także stosowanie podobnej do wydarzeń organizowanych przez MTC formuły, czy scenariuszy.

   

  Postanowienia końcowe.

  1. Stosunek prawny łączący strony określają postanowienia niniejszej Umowy.

  2. Do umowy znajdują zastosowanie zasady i warunki przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

  3. MTC nie gwarantuje rezultatów skorzystania przez Klienta z produktów i/lub usług, oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podejmowanych przez Klienta działań będących efektem skorzystania przez Klienta z usług i/lub produktów MTC.

  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.

  Pobierz bezpłatnego e-booka "pięć kroków do skutecznej zmiany".

  Chcesz zwiększyć swoją szansę na sukces oraz zminimalizować ryzyko porażki w realizacji swoich celów? Receptę, jak to zrobić znajdziesz w e-booku „Pięć kroków do skutecznej zmiany”. Zapisz się do mojego newslettera, a e-booka o skutecznym wprowadzaniu zmian otrzymasz w prezencie! Trafi prosto do Twojej skrzynki e-mailowej.

  Skontaktuj sie ze mną

  Masz jakieś pytania dotyczące moich szkoleń? Chcesz podzielić się refleksją na temat skuteczności w życiu osobistym lub biznesie? Potrzebujesz sprofilowanej oferty szkoleń dla swojej firmy? Stoisz na zawodowym rozdrożu i nie wiesz, w którym kierunku podążać? Napisz do mnie.

  • Poniedziałek - Piątek 8:00 -16:00

  • Piła, ul. Ceramiczna 19

  • +48 883 329 608

  • biuro@mtc.pl

   Hej, zaczekaj :)
   Pobierz bezpłatny e-book na do widzenia!
   Przygotowałem dla Ciebie poradnik "5 Kroków Do Skutecznej Zmiany". Dołącz do mojego newslettera i skutecznie wdrażaj zmiany w swoim życiu.
   Hej, zaczekaj! :)
   Pobierz bezpłatny e-book na do widzenia!
   Przygotowałem dla Ciebie poradnik "5 Kroków Do Skutecznej Zmiany". Dołącz do mojego newslettera i skutecznie wdrażaj zmiany w swoim życiu.